විශේෂිත වචන
CATEGORY

මහල් නිවාස සංකීර්ණය

කොන්ඩෝස් මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය- උසස් සහාධිපත්‍යය සඳහා ආයෝජනය කරන්නේ කෙසේද

කොන්ඩෝ හෝ සහාධිපත්‍යය යනු නිවාස සංකීර්ණයක් මෙන් පෙනෙන නිවාස විකල්පයකි. කොන්ඩෝ හිමිකාරිත්වය අයිතිකරුට ඉඩම පමණක් නොව කොන්ඩෝව අයිති කර ගැනීමට ඉඩ දෙයි. පොදු ප්‍රදේශ නඩත්තු කිරීම සඳහා කොන්ඩෝ හිමිකරුවන් මාසික ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය. සාමාන්‍යයෙන් දේපල හිමියන්ගේ ඇසුර සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණය කරයි. සහාධිපත්‍යයේ අයිතිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ඒකකය තුළ ඕනෑම දෙයක් කළ හැකි නමුත් පිටතින් නොවේ.

Dubai furnished apartments

The days of buying or leasing an apartment, then going in search of furniture is almost gone. It has been replaced by the concept of renting out and purchasing furnished apartments. These are more convenient and since the house is already furnished with all the required furniture and fittings already in place.

මහල් නිවාස සෙවීම

When you are apartment hunting, prepare a rental search plan. Be sure to know in advance what you want in an apartment and what you can live without. Decide in advance what areas of the city you could consider living in and make a list of apartment buildings within that perimeter. Be sure to consider how far and how convenient it will be for you to travel to your job or your school or your family and friends. තවද, how far is the apartment from stores, banks, hospitals, Ch...

Cheap Insurance For A New Car

If youre hoping to get cheap insurance for a new car, you need to take the following into consideration before you actually purchase the car. Find out if your car is one that is often stolen. Many companies provide reports each year listing the Top Most Stolen Vehicles of that year. Regardless of how much you love that four-wheel drive beauty you have your eye on, if its on the list, its a risk. And if its a risk, youre less likely to get cheap insurance for it. ...

Appealing Property Taxes for Apartment Owners

Property taxes are one of the largest line item costs incurred by apartment owners. කෙසේවෙතත්, many owners do not appeal effectively. Even though owners realize that property taxes can be managed and reduced through an appeal, some view taxes as an arbitrary estimate provided by the government which can't effectively be appealed. It tends to boil down to the old adage, "You can't fight city hall".

>Real Estate Building News Comprehensive Information Site

Real Estate Building News Comprehensive Information Site

Deliver World Real Estate Building News, Columns, and Topics in Articles to everyone around the world. World Wide Web「Real Estate Building Global Article WebSite.WS」It is International Real Estate Building Articles are buzzed and spread all over the world. Let's Share with everyone on social networks.

Hope Real Estate Building News Article are useful to you. Share this international Real Estate Building Article and Real Estate Building comprehensive news summary site worldwide with people all over the world. මම ඔබේ සතුටට ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔබට ස්තුතියි.

ජාත්‍යන්තර දේපල වෙළඳාම් ගොඩනැඟීමේ ලිපි සංක්ෂිප්ත වෙබ් අඩවිය.
Gvmg - ගෝලීය වෛරස් අලෙවිකරණ කණ්ඩායම

CTR IMG